Drobečková navigace

Úvodní stránka > Linková doprava > Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti CVINGER BUS s.r.o.

( dále také dopravce)

zpět na jízdní řády

1.  Všeobecná ustanovení

1.1. Smluvní přepravní podmínky upřesňují podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v platném znění.

1.2. Sídlo společnosti, provozoven a informačních kanceláří

1.2.1.   Sídlo společnosti:  CVINGER BUS s.r.o.,  Nádražní 108, Nejdek 36221

2.  Vznik smlouvy o přepravě osob a způsob jejího prokazování

2.1. Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob, součástí této smlouvy se stávají vyhlášené smluvní přepravní podmínky, ke kterým cestující přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. Přepravní smlouva ve veřejné linkové dopravě je uzavřena:

2.2.1.   Jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem.

2.2.2.   Jestliže dopravce umožní nástup cestujícího do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

2.3. Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje cestujícímu, který za stanovené jízdné použije vozidlo provozované na lince veřejné linkové dopravy, realizovat jeho přepravu (nebo,přepravy) podle přepravního řádu a jím vyhlášených přepravních podmínek ze zastávky na které nastoupil do vozidla do zastávky určení podle jízdního řádu řádně a včas.

Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, že při přepravě bude dodržovat přepravní řád a vyhlášené smluvní přepravní podmínky, zaplatí jízdné (s výjimkou osob přepravovaných podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně) a splní podmínky stanovené tarifem.

2.4. Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.

3.  Jízdní doklady

3.1. Jízdními doklady jsou:

3.1.1.   Jízdenka pro jednotlivou jízdu

3.1.2.   Jízdenka časová

3.1.3.   Jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem

3.3. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže před započetím přepravy prokázat,platným jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nastoupením do vozidla.

3.4. Platnost jízdních dokladů

3.4.1.   Jízdní doklad je neplatný, jestliže:

3.4.1.1.          Cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými,tarifními podmínkami, tarifem nebo zvláštním předpisem.

3.4.1.2.          Je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití.

3.4.1.3.          Není řádně vyplněn.

3.4.1.4.          Údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.

3.4.1.5.          Je použit neoprávněnou osobou.

3.4.1.6.          Uplynula doba jeho platnosti.

3.4.1.7.          Je používán bez vyžadované fotografie.

3.4.1.8.          Nejde o originál.

3.4.1.9.          Jestliže opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem v případě, že se cestující tímto jiným dokladem neprokáže.

3.4.2.   Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka pro jednotlivou jízdu neplatnou.

3.5. Odebírání neplatných dokladů:

3.5.1.   Neplatnou jízdenku dle odstavců 3.3.1.4. až 3.3.1.9. je pověřená osoba oprávněna odebrat.

3.6. Kontrola jízdních dokladů.

3.6.1.   Osoby pověřené kontrolou dopravní služby a opatřené kontrolním odznakem nebo kontrolním průkazem a pracovníci dopravce, zejména řidiči autobusů, (dále jen pověřené osoby) jsou při výkonu dopravní služby oprávněni provádět kontrolu plnění přepravních a tarifních podmínek. Cestující je na výzvu pověřené osoby kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystoupení z vozidla předložit k nahlédnutí jízdenku, popřípadě průkaz na slevu jízdného.

3.6.2.   Pověřená  osoba  může zjišťovat z osobních dokladů údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště). Odmítne-li cestující tyto údaje sdělit je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího (zákon č. 250/2008 Sb.).

4.  Způsob placení jízdného

4.1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s příslušným cenovým výměrem a tarifní kilometrickou vzdáleností.

4.2. Jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy. Po zaplacení jízdného je cestujícímu vydána jízdenka.

4.3. Nastoupení do vozidla bez předem zakoupené jízdenky je možné na všech  zastávkách ve všech spojích společnosti. Cestující je povinen ihned bezodkladně po nástupu do vozidla zaplatit jízdné, pokud tak cestující neučiní je pověřená osoba dopravce oprávněna požadovat kromě zaplacení jízdného také zaplacení přirážky ve výši stanovené tarifem.

4.4. Má-li cestující platnou jízdenku již při nastoupení do vozidla, je povinen ji ihned a bez vyzvání předložit tuto jízdenku k nahlédnutí, popř. vyznačení jejího použití, jde-li o zlevněnou jízdenku předloží současně s jízdenkou i průkaz na slevu jízdného.

4.5. Má-li cestující bezkontaktní čipovou kartu je povinen bez vyzvání nahlásit platbu touto kartou  a  kartu  na  vyzvání  řidiče  přiložit  ke  čtecímu  zařízení  odbavovacího  strojku k zaplacení jízdného prostřednictvím bezhotovostní transakce.

4.6. Časové jízdenky je cestující povinen si opatřit předem.

4.7.  Výše jízdného na jízdence musí souhlasit s cenou zaplaceného jízdného. Cestující je povinen se při přejímání jízdenky přesvědčit, zda údaje na jízdence odpovídají jeho požadavku, zejména pak výše ceny jízdného a zda mu byla vrácena částka ve správné výši; na pozdější reklamace cestujícího nebere dopravce zřetel.

4.8. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku 600,- Kč na regionálních linkách, příp. 1000,- Kč na dálkových linkách (linky nad 70 km). Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje.

4.9. Cestující, který odepře nebo nemůže zaplatit částku podle předchozího odstavce, ztrácí právo na přepravu a může být z přepravy vyloučen.

4.10. Za odebrané neplatné jízdenky nemá cestující nárok na vrácení zaplaceného jízdného.

5.  Prodej jízdenek, místenek a dobíjení elektronických čipových karet.

5.1. Jízdenky pro přepravu cestujících se prodávají přímo ve vozidlech společnosti. Jízdenky v elektronické podobě na čipových kartách se prodávají

přímo ve vozidlech dopravce.

6.  Bezplatná přeprava a zlevněné jízdné

6.1. Nárok na bezplatnou přepravu mají:

6.1.1.   Děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10-ti let, to neplatí jde-li o druhé a další dítě téhož cestujícího nebo žádá-li se pro dítě samostatné místo k sezení.

6.1.2.   Poslanci a senátoři parlamentu ČR

6.1.3.   Soudci ústavního soudu.

6.1.4.   Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes.

6.1.5.   Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.

6.2. Nárok na bezplatnou přepravu jsou osoby podle bodu 6.1.2. až 6.1.4. povinny prokázat platným průkazem, jinak nebude nárok uznán.

6.3. Nárok na zlevněné jízdné (50%) – zvláštní jízdné 1 mají:

6.3.1.   Děti od 6 do 15 let (do dne, který předchází den jejich 15-tých narozenin).

6.3.2.   Děti od 6 let pro které je žádáno samostatné místo k sezení nebo jde-li o další dítě v doprovodu téhož cestujícího

6.4.1.   Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Nárok na zlevněné jízdné jsou povinni prokázat platným průkazem, jinak nebude nárok uznán.

7.  Studentské jízdné

7.1. Nárok na studentské zlevněné jízdné (50%) mají:

7.1.1.   Žáci škol v ČR do věku 15-ti let.

7.2. Nárok na studentské zlevněné jízdné (50 %) mají:

7.2.1.   Držitelé průkazů na studentské jízdné pro žáky škol v ČR ve věku od 15 do 26 let.

7.3. Podmínky pro uplatnění studentské jízdného:

7.3.1.   Nárok na studentské jízdné prokazuje žák (student) „studentským průkazem“ jinak nebude nárok uznán.

7.4. Místa pro ověřování studentských průkazů:

7.4.1.   Sídlo provozovny :Nádražní 108 Nejdek 36221

7.5. Neplatnost studentských průkazů:                                  

7.5.1.  Studentský průkaz je neplatný jestliže:

7.5.1.1.          Cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce.

7.5.1.2.          Nejsou vyplněny předepsané údaje.

7.5.1.3.          Je používán bez požadované fotografie.

7.5.1.4.          Je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití.

7.5.1.5.          Údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.

7.5.1.6.          Je použit neoprávněnou osobou.

7.5.1.7.          Uplynula doba jeho platnosti.

7.5.1.8.          Nejde o originál.

7.5.2.   V případech uvedených pod čísly 7.5.1.3. až 7.5.1.8. je pověřená osoba oprávněna studentský průkaz odebrat.

7.6. Ztráta studentského průkazu.

7.6.1.   V případě ztráty, poškození nebo uplynutí doby platnosti studentského průkazu se duplikát nevystavuje. Vždy je vystaven nový studentský průkaz.

8.  Podmínky přepravy

8.1. Všeobecné:

8.1.1.   Cestující může ve vozidle obsadit jen 1 volné místo k sezení.

 

8.1.3.   Do vozidla nemají přístup nebo mohou být z přepravy vyloučeny osoby opilé a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvů nebo z jiných důvodů mohou být cestujícím na obtíž.

8.1.4.   Dopravce je dále oprávněn vyloučit z přepravy:

8.1.4.1.          Osoby bez platné jízdenky, které nesplní povinnost zaplatit jízdné a přepravné, popř. přirážky a pokuty.

8.1.4.2.          Osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svou vlastní nebo ostatních cestujících, a osoby, které přes upozornění pověřené osoby nezachovávají smluvní přepravní podmínky.

8.2. Podmínky přepravy dětí

8.2.1.   Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let.

8.2.2.   Jsou-li místa k sezení ve vozidle plně obsazena, může cestující s bezplatně přepravovaným dítětem zaujmout pouze 1 místo k sezení.

8.3. Podmínky přepravy dětských kočárků

8.3.1.   Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava dětských kočárků podle vyhlášených přepravních podmínek vyloučena. O vyloučení přepravy dětských kočárků je cestující informován v poznámce jízdního řádu.

8.3.2.   Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na určeném místě ve vozidle.

8.3.3.   Pro přepravu dětského kočárku bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel.

8.4. Podmínky přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a podmínky přepravy vozíků pro invalidy.

8.4.1.   Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.

8.4.2.   V každém vozidle jsou vyhrazena nejméně 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

8.4.3.   Přeprava cestujícího na vozíku pro invalidy je možná jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy.

8.4.4.   Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit vozík pro invalidy na určeném místě ve vozidle.

8.5. Podmínky přepravy zvířat

8.5.1.   Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí nebo jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. V některých spojích může být přeprava zvířat omezena nebo vyloučena, cestující je o tom informován v poznámce jízdního řádu.

8.5.2.   Bez schrány možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa bez schrány odmítnout. Psy doprovázející slepce nelze z přepravy vyloučit, ani jejich přepravu odmítnout.

9.  Přeprava zavazadel a zásilek

9.1. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí

9.1.1.   Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla. Zavazadlem nesmějí být věci, které ohrožují bezpečnost přepravy, jsou ostatním cestujícím na obtíž, mohou způsobit újmu na životě nebo zdraví osob nebo na jejich majetku, případně mohou způsobit poškození vozidla.

9.1.2.   Zavazadlo lze přepravovat společně s cestujícím pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo, nebo odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo.

9.1.3.   Za zavazadlo se nepovažují drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce, a které neomezují přepravu ostatních cestujících. Pověřená osoba ve sporných případech určí zda věc, kterou bere cestující s sebou bude přepravována jako drobná věc, ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo.

9.1.4.   Přeprava zavazadel může být omezena nebo stanoveny další podmínky přepravy, o tom je cestující informován v poznámce jízdního řádu.

9.1.5.   Za přepravu zavazadel platí cestující před započetím přepravy cenu stanovenou tarifem, po zaplacení obdrží doklad o zaplacení.

9.1.6.   Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci (nabité zbraně; výbušné věci; jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé věci; věci, které mohou způsobit nákazu) s výjimkou:

9.1.6.1.          Přenosné ocelové lahve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg.

9.1.6.2.          Nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l.

9.1.6.3.          Elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.

9.1.7.   Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z věcí uvedených v bodě 9.1.6.1. až 9.1.6.3. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci pověřené osobě a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.

9.1.8.   Zavazadla, u kterých má pověřená osoba věrohodný důvod se domnívat, že obsahem jsou věci, které nelze jako zavazadlo přepravovat, může pověřená osoba odmítnout ve vozidle přepravit.

9.2. Bezplatně se přepravují zavazadla:

9.2.1.   Menších rozměrů než 20x30x50 cm nebo tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm, průměr 10 cm, nebo tvaru desky jejíž rozměr nepřesahuje80x100 cm. Současně celková hmotnost zavazadla nesmí přesáhnout 25 kg. Tato zavazadla se považují za ruční zavazadla.

9.2.2.   Dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

9.2.3.   Tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

9.3. Přeprava spoluzavazadel

9.3.1.   Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které přesahují rozměry ručního zavazadla stanovené v článku 9.2.1. a současně nepřesahující hmotnost 50 kg.

9.3.2.   Zavazadla, která svou hmotností přesahují 50 kg se nepřepravují.

9.3.3.   Za přepravu spoluzavazadla je cestující povinen zaplatit cenu dle tarifu.

9.4. Přeprava cestovních zavazadel

9.4.1.   Cestovním zavazadlem je zavazadlo cestujícího, které je přepravováno odděleně od cestujícího. Cestovní zavazadlo je možné přijmout k přepravě jen na základě platné jízdenky na příslušný spoj a jen do zastávky, do které jízdenka platí. Cestovní zavazadlo se může skládat z nejvýše tří kusů a hmotnost jednotlivého kusu nesmí převyšovat hmotnost 15 kg.

9.5. Přeprava autobusových zásilek

9.5.1.   Ve vybraných spojích na základě smlouvy lze uskutečňovat přepravu autobusových zásilek (zásilky naplňující znaky cestovních zavazadel, se kterými se osoby podávající je k přepravě zároveň nepřepravují). Jako autobusové zásilky nelze přepravovat nebezpečné věci. Autobusová zásilka je vydána v určené zastávce osobě, která se o ni přihlásí.  Dopravce nepřezkoumává, zda osoba, která se o autobusovou zásilku přihlásila, je příjemcem autobusové zásilky, avšak osoba, která autobusovou zásilku přebírá, je na požádání pověřené osoby povinna prokázat svou totožnost.

10. Další povinnosti dopravce

10.1.             Na požádání cestujícího je dopravce povinen v místě určeném pro styk s veřejností (sídlo Nádražní 108 Nejdek 36221) podat informace o jízdních řádech, vyhlášených přepravních podmínkách a o tarifu. Informace o jízdních řádech a tarifu se podávají též v informačních kancelářích dopravce.

10.2.             Zveřejnit ve vozidlech podstatné části (výňatek) smluvně přepravních podmínek a tarifu pro daný spoj.

10.3.             Vydat v cílové zastávce na požádání cestujícímu potvrzení o délce zpoždění spoje nebo přerušení jízdy trvá-li déle než 15 minut.

10.4.             Starat se ve spolupráci s cestujícími o pohodlí odpovídající těmto přepravním podmínkám a pořádek, čistotu a klid ve vozidle.

10.5.             Stojí-li v zastávce více vozidel než dvě za sebou, musí vozidlo, které v zastávce zastavilo jako třetí (čtvrté atd.), znovu zastavit v úrovni označníku zastávky. Jestliže vozidlo zastavilo v zastávce jako druhé (třetí atd.) a v zastávce se nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo se slepeckou holí, musí každé takové vozidlo znovu zastavit v úrovni označníku.

11. Povinnosti cestujících

11.1.             Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících , pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující.

11.2.             Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno:

11.2.1. Mluvit za jízdy na řidiče.

11.2.2. Otvírat za jízdy dveře vozidla.

11.2.3. Vyhazovat za jízdy z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven z vozidla.

11.2.4. Vystupovat za jízdy z vozidla nebo nastupovat za jízdy do vozidla nebo se vyklánět za jízdy z vozidla.

11.2.5. Nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené.

11.2.6. Uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle.

11.2.7. Zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla.

11.2.8. Bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla.

11.2.9. Kouřit ve vozidle.

11.2.10.               Chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv.

11.2.11.               Používat hlasitě rozhlasový přijímač, audiovizuální techniku nebo jiné reprodukční zařízení.

11.2.12.               Znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním.

11.2.13.               Poškozovat vozidlo, prostory a zařízení pro cestující.

11.2.14.               Brát s sebou do vozidla nebo podat jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla.

11.3.             Cestující, který z hrubé nedbalosti nebo v opilosti znečistil či jinak poškodil vozidlo nebo jiná zařízení dopravce, a cestující, který přes upozornění, popř. napomenutí pověřené osoby pokračuje v jednání uvedeném v předchozích odstavcích nebo v jiném jednání, jímž ohrožuje bezpečnost nebo narušuje plynulost přepravy, je povinen zaplatit přirážku dle tarifu a nahradit škodu.

11.4.             Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy.

11.5.             Cestující jsou povinni na vyzvání osoby uplatňující nárok na vyhrazené místo nebo na vyzvání pověřené osoby uvolnit místa vyhrazená, popřípadě další potřebná místa.

11.6.             Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit pouze na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí cestující pro výstup nebo nástup použít dveří podle jejich označení. Přednost mají cestující vystupující před nastupujícími. Jedná- li se o zastávku, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas znamení řidiči zvednutím ruky; cestující, který chce vystoupit, musí o tom řidiče včas uvědomit. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.

11.7.             Cestující, který ve vozidle stojí, je povinen se přidržovat za jízdy k tomu určenému zřízení vozidla.

12. Odpovědnost dopravce a práva z přepravní smlouvy

12.1.             Odpovědnost dopravce a cestujícího z přepravní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a přepravního řádu.

12.2.             Jestliže nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena, nebo nebyla dokončena, má cestující s platnou jízdenkou právo na:

12.2.1. Náhradní dopravu do místa určení nebo

12.2.2. Vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, jde-li o cestujícího s jízdenkou pro jednotlivou jízdu, nebo

12.2.3. Bezplatnou přepravu do nástupní zastávky; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě právo na vrácení zaplaceného jízdného.

12.3.             

12.4.             Jestliže nebyl cestující v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

12.5.             Způsob vracení jízdného při neprovedení přepravy:

12.5.1. Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. Z ceny jízdného, která má být vrácena, se sráží částka určená cenovým výměrem ministerstva financí.

12.5.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.

12.6.             Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob se prokazují potvrzením dopravce. Toto potvrzení se vydává v sídle společnosti zpravidla na základě zápisu provedeného pověřenou osobou dopravce.

12.7.             Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel se prokazují zápisem dopravce sepsaném pověřenou osobou dopravce. Kopie zápisu bude cestujícímu vydána bezplatně na požádání v sídle společnosti.

12.8.             K uplatnění práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo předloží originál jízdenky nebo zavazadlového lístku. Tato práva je možné uplatnit v sídle společnosti. Práva se uplatňují zásadně písemnou žádostí s uvedením důvodu a výše požadované náhrady.

12.9.             Jde-li o vrácení jízdného nebo jiných částek z přepravy cestujících může být žádost podána i ústně u pověřené osoby. Jízdné může pověřená osoba (řidič) vrátit jen se souhlasem vedoucího provozu (případně dispečinku) a jen z důvodů uvedených v článku 12.2., jinak je nutné vrácení jízdného uplatnit podáním žádosti v sídle společnosti.

12.10.           Jízdné nebo jiné částky z přepravy se vrací jen oproti vrácenému originálnímu jízdnímu dokladu (jízdence, zavazadlovému lístku).

12.11.           Uplatněná práva z přepravy se vyřizují nejpozději do třech měsíců ode dne doručení podané žádosti.

12.12.            Za ztracené nebo poškozené jízdenky se náhrada neposkytuje (výjimku tvoří poškození zaviněné dopravcem).

zpět na jízdní řády